Afkoppelsubsidie voor Noord- en Midden-LImburg

Waterschap Peel en Maasvallei gaat samen met de gemeenten het afkoppelen van regenwater afkomstig  van particuliere terreinen stimuleren. Voor de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg is hiervoor de komende 2 jaar € 4 miljoen beschikbaar.
In enkele gemeenten is de subsidieregeling al vast gesteld. De overige gemeenten volgen op korte termijn. Als burgers en bedrijven het regenwater van hun privéterreinen afkoppelen, door het regenwater op eigen terrein op te vangen en/of beter gaan hergebruiken, voorkomt dit veel problemen bij zware regenval. Wilt u meer weten of wilt u gebruik maken van de regeling, neem dan contact op met uw gemeente of kijk op de site van www.waterklaar.nl.

Waterklaar op Bijeenkomst Stadswerk in Venlo

Op 21 oktober organiseerde Stadswerk een bijeenkomst over klimaatverandering en klimaatadaptatie in het Stedelijk gebied.

Het KNMI gaaf een presentatie over klimaatverandering.

Ik gaf een presentatie over hoe Waterklaar inhoud geeft aan klimaatadaptatie in het Stedelijk gebied.

De bijeenkomst was volgeboekt en werk bezocht door 40 belangstellenden van gemeenten, adviesbureaus, onderwijs en bedrijfsleven.

Workshop Anders omgaan met regenwater bij IVN Peel en Maas

Op 22 september is er een workshop bij IVN Peel en Maas, Kloosterstraat 12 in Helden. Roy Thijssen van de gemeente Peel en Maas vertelt iets over het afkoppelbeleid van de gemeente. Hierna laat Giel van Eck aan de hand van een video zien waarom het belangrijk is dat de burgers anders omgaan met water. Ook wordt er ruim aandacht gegeven hoe het regenwater op een goede manier een plaats kan krijgen in de tuin.

Na de pauze gaan de aanwezigen in werkgroepjes aan de slag om een afkoppelplan te maken voor een eigen tuin van een van de deelnemers. Uiteraard krijgen ze hierbij tips van Roy en Giel, terwijl Peter Maessen iets kan vertellen over planten die tegen droogte en tegen water kunnen.

De presentatie van de avond kunt u hier downloaden.

Stimuleringsregeling afkoppelen Limburg

2 miljoen voor Waterklaar maken particulier eigendom. Waterschap Peel en Maasvallei wil samen met gemeenten het afkoppelen van particuliere terreinen stimuleren en stelt hiervoor € 2 miljoen beschikbaar. Met deze bijdrage wil het waterschap gemeenten stimuleren het afkoppelen grootschaliger en met meer urgentie op te pakken. De stimuleringsregeling is een financiële aanvulling op de publiekscampagne ‘Waterklaar’, die de gezamenlijke overheden in Noord- en Midden-Limburg in 2014 startten.

Als burgers en bedrijven hun privéterreinen afkoppelen, doordat ze het regenwater opvangen op eigen terrein en beter hergebruiken, voorkomt dit veel problemen. Door regenwater af te koppelen wordt wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied verminderd, verdroging tegen gegaan, de waterkwaliteit verbeterd en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater – nu en in de toekomst – vergroot.

Voorzitter Waterschap Peel en Maasvallei Ger Driessen: “We hopen dat de gemeenten mee uitvoering willen geven aan het stimuleren van het afkoppelen van particulier eigendom en wij met deze regeling hun eigen afkoppelregeling versterken. Hiermee laten we zien dat het afkoppelen een verantwoordelijkheid is van iedereen, overheid én burgers. We kunnen door een gezamenlijke bijdrage maximaal resultaat halen. De komende maanden gaan we samen met gemeenten deze regeling handen en voeten geven.”

Publiekscampagne ‘Waterklaar’
In 2014 startte de overheidssamenwerking in de waterketen met de publiekscampagne Waterklaar. Doel hiervan om inwoners bewust te maken van het belang van goed waterbeheer, niet te veel en niet te weinig water, én de rol die ze daar zelf in kunnen vervullen. Diverse gemeenten hebben eigen stimuleringsregelingen voor afkoppelen en zetten de campagne in om straten en wijken ‘Waterklaar’ te maken. De waterschapsregeling is een extra stimulans om afkoppelen versneld en grootschaliger op te pakken.

Uitwerken regeling
Met de regeling wil het waterschap samen met de gemeenten burgers, bedrijven, woningbouwcoöperaties, burgergroeperingen zoals dorps- en wijkraden stimuleren om aan de slag te gaan hun verhard oppervlak af te koppelen. De regeling biedt een subsidiebedrag per afgekoppelde m2 en wordt verstrekt aan de betreffende gemeente die op haar beurt de bijdrage kan toekennen aan aanvragers. De burger en zijn beleving van de directe leefomgeving staan centraal in deze regeling.

Nut en noodzaak
Afkoppelen van regenwater op eigen terrein draagt ook bij aan een verbeteringen van de leefomgeving in bebouwd gebied. Meer water en groen biedt kansen voor stadsecologie, een mooiere wijk en heeft een verkoelend effect in de zomer.

Voor meer informatie over nut en noodzaak van afkoppelen zie de website http://www.waterklaar.nl. Deze website geeft praktische tips over hoe af te koppelen.

 

Waterbergende groenstrook in Amsterdam

Groen in de openbare ruimte is niet alleen mooi en fris, het is misschien wel dé oplossing om droge voeten te houden in de stad. Daarom leggen wij – de gemeente Amsterdam en Waternet – in de nieuwe woonwijk Kop Zuidas een zogenoemde watervertragende groenstrook aan. Deze groenstrook vangt regenwater tijdelijk op en zorgt voor een goede afvoer.

Klik hier voor het volledige artikel

Afkoppelen woningen De Braak Hegelsom

Het pilotproject ‘Hegelsom afkoppelen’ is na een uitvoerige voorbereiding op zaterdag 28 mei daadwerkelijk uitgevoerd. De regenwaterafvoer werd bij enkele woningen aan De Braak losgekoppeld.

Steeds vaker kiest men voor het afkoppelen van regenwater waardoor het water op eigen terrein wordt benut. Bij enkele gezinnen werd het afkloppelen als try-out gedaan. Men hoopt dat vele inwoners dit voorbeeld zullen volgen.

Afkoppelen 2 woningen aan Braak te Hegelsom

Op zaterdag 28 mei gaan de bewoners van 2 woningen aan De Braak te Hegelsom in samenwerking met de dorpsraad, het waterschap Peel en Maasvallei, de gemeente Horst aan de Maas en Waterklaar het regenwater van deze woningen loskoppelen van de riolering, op hun eigen perceel opvangen waarna het in de bodem kan wegzakken.

Op zaterdag wordt eerst voor voorkant van deze woningen afgekoppeld. Later volgt nog de achterkant. Bij het pand De Braak 5 wordt het regenwater in een verlaging in de voortuin opgevangen waarna het kan bezinken. De bewoners van De Braak 6 hebben gekozen om hun regenwater ondergronds in zogenaamde infiltratiekratten op te vangen.

Zoals gezegd volgen de achterkant later. Het regenwater van De Braak 6 wordt opgevangen in een grindterras. Bij de andere woning worden weer infiltratiekratten geplaatst.

TV Reindonk komt opnames maken van de afkoppelwerkzaamheden.

De Braak Hegelsom

Informatieavond over klimaatveranderingen en afkoppelen Horst

Ideeën over beter omgaan met waterbeheer op lokaal niveau? Samenwerken aan de verbetering van het waterbeheer? De Gemeente Horst a/d Maas nodigt geïnteresseerden uit voor een informatieavond over het thema ‘Afkoppeling hemelwater en duurzaam waterbeheer’.

De avond vindt plaats op donderdag 2 juni om 20.00 uur in Cultureel Centrum ’t Gasthoês, Gasthuisstraat 25 in Horst.

Aanmelden kan tot uiterlijk 30 mei via 077 – 477 97 77 of via gemeente@horstaandemaas.nl.

Het klimaat verandert en dat zorgt voor problemen. Straten die blank staan, kelders die onderlopen en dalende grondwaterstanden. Waterschap en gemeenten nemen de nodige maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. De gemeente wil initiatieven om woningen, gebouwen en percelen duurzaam ‘waterklaar’ te maken stimuleren. Tijdens de bijeenkomst wordt samen met deelnemers gekeken naar de mogelijkheden en hoe de inzet voor duurzaam waterbeheer beloond kan worden.

Meer informatie over duurzaam waterbeheer op www.waterklaar.nl.

Lancering Fietsroute langs ons water

Zondag 24 april is de fietsroute langs ons water gelanceerd.

De weergoden waren ons niet helemaal goed gezind. Het was koud en af en toe een fikse bui. Geen goed weer om te gaan fietsen. De belangstelling viel hierdoor wat tegen.

De fietsroute is verkrijgbaar bij:

 • Buitencentrum De Peelen aan de Moostdijk, Ospeldijk
 • Natuur en milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg, Weert
 • Gemeentehuis Weert, Wilhelminasingel, Weert
 • Gemeentehuis Nederweert, Raadhuisplein, Nederweert
Een aantal genodigden

 

 

Opening tentoonstelling Tungelroyse Beek

Harrie Litjens, wethouder van de gemeente Weert en Joke Kersten, Lid algemeen bestuur van waterschap Peel en Maasvallei hebben op zondag 20 maart de tentoonstelling over de herinrichting van de Tungelroyse Beek geopend.

De opening was bij het Natuur- en milieucentrum de IJzeren Man in Weert en is de komende maanden bedoeld voor onderwijsdoelstellingen.

20110514-de_krang_mg_8390
Klik op de foto voor een filmpje over de Tungelroyse Beek

 

Openingswoord door Jet Joris van het NMC
Openingswoord door Jet Joris van het NMC
Opening door Harry Litjens, wethouder van de gemenete Weert
Opening door Harry Litjens, wethouder van de gemenete Weert
Opening door Jose Kersten van het Waterschap Peel en Maasvallei
Opening door Jose Kersten van het Waterschap Peel en Maasvallei

Filmopname tuin van Giel van Eck

“Wel goed watergeven” is de titel van de startbijeenkomst Deltaplan Hoge zandgronden Zuid Nederland (DHZ) op 14 april van 9.00 tot 15.30 uur in Kapellerput Heeze.

De organisatie wilde filmbeelden van een goed voorbeeld in de stad om te gebruiken in de introductiefilm waarmee het plenaire deel van de startbijeenkomst wordt geopend.

Waterklaar is een prima initiatief dat volledig past in de doelstellingen van DHZ. Waterklaar is een initiatief van Waterpanel Noord en heeft de volgende doelstellingen:

 • het oplossen van wateroverlast door piekbuien in de stad in de zomermaanden;
 • het oplossen van het dreigende watertekort tijdens lange perioden van droogte in het voorjaar en zomer;
 • het oplossen van wateroverlast tijdens perioden van langdurige regenval in het najaar en winter;
 • het tegengaan van hittestress (bij heet weer is de temperatuur in de stad ongeveer acht graden hoger dan op het platteland).

Waterklaar wil dit bereiken door het afkoppelen van het regenwater door particulieren van de riolering en het laten wegzakken in de bodem.

Link naar de startbijeenkomst: http://www.welgoedwatergeven.nl/

 

Ondertekening convenant Waterpanel Noord

Op 10 maart 2016 hebben Lianne van Oord, hoofd stafafdeling Onderzoek & Advies van WML, Ike busser, wethouder van de gemeente Venray en Ben Buiting, wethouder van de gemeente Bergen en tevens voorzitter van Waterpanel Noord het vernieuwde samenwerkingsconvenant ondertekend.

Ondertekening convenant
Klik op de foto voor de inhoud van het convenant

Vanaf 7 april 2011 werken 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, 2 waterschappen en het Waterschapsbedrijf Limburg samen in de waterketen. Met toetreding van het Waterleidingbedrijf Limburg is de samenwerking compleet.

In de vijf jaar van samenwerking zijn via aparte besluiten onderdelen van het convenant aangepast. Met de toetreding van WML een mooie gelegenheid om het convenant te vernieuwen.

Waterklaar op infoavond Dorpsraad Swalmen

Informatieavond dorpsraad Swalmen

Waterklaar gaf tijdens de informatiebijeenkomst een toelichting over het afkoppelen van regenwater van de riolering.

Op woensdag 2 maart 2016 was er een druk bezochte informatieavond van de Dorpsraad Swalmen. Naast een toelichting van een uiteenlopend aantal onderwerpen waar de Dorpsraad mee bezig houdt, gaf de gemeente Roermond tekst en uitleg over het groot onderhoud in de wijken Kruisbuurt en Stationsbuurt. In beide wijken worden onder andere gas- en waterleidingen vervangen en/of verzwaard. De gemeente gaat onderhoud plegen aan de riolering en op veel plaatsen gaat de gemeente nieuwe regenwaterleidingen aanleggen. De bedoeling is dat het regenwater van de riolering los gekoppeld wordt. Hierdoor zal er in de toekomst minder wateroverlast zijn tijdens extreem hevige regenbuien. Het regenwater wordt opgevangen en kan in de wijk wegzakken in de bodem. Tijdens extreme droge periodes is er dan meer grondwater beschikbaar waardoor planten niet meer beregend hoeven te worden.

50% van het verharde oppervlakte ligt echter op particuliere grond. Een echte oplossing voor het waterprobleem is alleen mogelijk wanneer ook het regenwater van de burgers van de riolering gehaald wordt. Waterklaar gaat samen met de gemeente de burgers informeren hoe ze het regenwater in de eigen tuin kunnen opvangen.

Vernieuwing samenwerking Citaverde College

Citaverde College is vanaf het begin al partner van Waterklaar. Door een aantal personele wisselingen stagneerde de onderlinge samenwerking. Gesprek gehad met Ger van Laak van Citaverde College. Beide zien we de synergie van de onderlinge samenwerking. We kunnen gebruik maken van elkaars netwerk en we zien mogelijkheden voor gezamenlijke projecten. Een belangrijk doel is duurzaam waterbeheer te verankeren in de lesprogramma’s en onze ervaringen in Limburg te delen met de rest van Nederland.

De samenwerking wordt nu voorgelegd op managementniveau waarna de projectopzet nader wordt uitgewerkt. Wordt vervolgt!!!!

Bestuurlijk overleg Waterpanel Noord 10 maart 2016

Hoofdpunten uit de agenda

 • Stimuleringsregeling stedelijke wateropgave
  Gert Middel van WPM zal het projectplan en de inhoudelijke hoofduitgangspunten van de regeling toelichten. Gevraagd wordt om in te stemmen met beide onderdelen en ook in te stemmen met het voorgestelde besluitvormingsproces.
 • Voortgang lopende projecten
  Er wordt op hoofdlijnen verslag uitgebracht van alle lopende projecten. Daarnaast worden twee projecten tijdens het overleg toegelicht, namelijk:
  – Meten-data-rekenen
  – Waterketenplan Limburgse Peelen
 • Nieuwe projecten
  Projectplan grondwatermeetnetten wordt besproken en ter vaststelling voorgelegd
 • Interactieve sessie over de nieuwe omgevingswet
  Vermoedelijk treedt de nieuwe omgevingswet in 2019 in werking. Deze wet vervangt veel andere wetten, waaronder ook de waterwet. Gesproken wordt op welke wijze water een plek kan krijgen in de omgevingsvisie en omgevingsplannen van de gemeenten.
 • Ondertekening convenant Waterpanel Noord “Samenwerken in de waterketen”.
  Actualisatie van het convenant was nodig omdat er in de loop der jaren veel kleine wijzigingen waren doorgevoerd en omdat WML is toegetreden tot de waterketensamenwerking

2 maart Regio overleg Limburg (BROL)

Hoofdpunten uit de agenda:

 • Stimuleringsregeling stedelijke wateropgave
  Gert Middel van WPM zal het projectplan en de inhoudelijke hoofduitgangspunten van de regeling toelichten. Gevraagd wordt om in te stemmen met beide onderdelen en ook in te stemmen met het voorgestelde besluitvormingsproces.
  Daarnaast wordt mandaat gevraagd voor het aanvragen van subsidie in het kader van het Deltaprogramma zoetwatervoorziening hoge zandgronden.
 • Bestuurlijke innovatiedag in juni 2016
  Deze dag wordt voorbereid door enkele ambtelijke regiotrekkers uit het AROL.
 • Project Meten-data-rekenen
  Er heeft een enquête plaats gevonden onder alle betrokken partijen. Nu wordt een aantal mogelijkheden voor samenwerking uitgewerkt. Deze worden sonderend besproken.

Fietsroute langs ons water NMC Weert – Buitencentrum De Pelen

Vandaag afspraken gemaakt over een fietsroute langs waterobjecten tussen Naturcentrum De IJzeren Man te Weert en Buitencentrum De Pelen (Groote Peel) te Ospeldijk. Hier ontstaat een unieke samenwerking tussen beide educatiecentra, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterklaar en de gemeenten Weert en Nederweert.

De fietsroute wordt gelanceerd op 24 april met feestelijke bijeenkomsten bij beide centra. De routefolder is gratis. Programma van de dag volgt.

Verkenning samenwerking Maatschappelijk Netwerk Limburg

Op 3 februari jl. een interessant gesprek gehad met Heidy Amory van het Maatschappelijk Netwerk Limburg. Afgesproken is dat we samen gaan kijken of Waterklaar kan toetreden tot het maatschappelijk netwerk.

Het anders omgaan met regenwater in de directe woonomgeving van burgers heeft veel raakvlakken. Vaak kunnen afzonderlijke problemen niet opgelost worden. Daarom zoekt Waterklaar steeds vaker naar mogelijkheden om werk met werk te maken of om problemen die een onderlinge relatie met elkaar hebben gezamenlijk op te pakken. Dan komen oplossingen wel binnen handbereik. Raakvlakken zijn o.a. meer goen en biodiversiteit in de wijk, het verbeteren van de leefbaarheid, wijk- of woningrenovaties, enz. Participatie in het netwerk kan dan ook voor Waterklaar een goede aanvulling zijn op het al bestaande netwerk.

Volgende overleg staat gepland op 2 maart a.s.

Samenwerking met Operatie Steenbreek

Vandaag een goed verkennend gesprek gehad met Roel van Dijk van Operatie Steenbreek. De eerste indruk is dat waterklaar en Operatie Steenbreek elkaar goed kunnen aanvullen.

Mogelijkheden voor Limburg brede samenwerking worden intern uitgezet. Tussentijds gaat Waterklaar met enkele gemeenten overleggen of de samenwerking met Operatie Steenbreek al gestalte kan krijgen. Ook zal operatie Steenbreek waarschijnlijk deelnemen aan de mini watermarkt bij lancering van de fietsroute langs ons water op 24 april.

Voor meer informatie zie ook: http://www.operatiesteenbreek.nl/

 

Bestuurlijk overleg ingestemd met Waterketenplan Limburgse Peelen

Waterketenplan Limburgse Peelen c8Tijdens het bestuurlijke overleg van 21 januari 2016 heeft het bestuurlijk overleg ingestemd met het ambitieus waterketenplan.

Het plan heeft 2 speerpunten, namelijk het oppakken van knelpunten ten gevolge van de klimaatverandering en het verder uitbouwen van operationele taken. Het bestuurlijk overleg is van mening dat de burger een verantwoordelijkheid heeft bij het afkoppelen van regenwater van de riolering.

Het verder uitbouwen vraagt om personele capaciteit van de waterketenpartners. De samenwerking levert echter ook capaciteitswinst op, verbetert de kwaliteit van de dienstverlening en vermindert de kwetsbaarheid. Het bestuurlijk overleg vindt dat de samenwerking onderdeel uitmaakt van het reguliere werk en dat de taken evenwichtig verdeeld moeten worden over de waterketenpartners.

Op korte termijn worden ook de Gemeentelijke rioleringsplannen van de deelnemende gemeenten afgerond. Hierna volgt de vaststelling door de gemeenteraden en de besturen.

Downloads: Waterketenplan Limburgse Peelen D1

Roermond neemt Waterklaar op in bestek Swalmen

De gemeente Roermond gaat groot onderhoud plegen in de wijk Kruisbuurt en Stationsbuurt te Swalmen. Het openbaar gebied wordt afgekoppeld van de riolering en indien mogelijk oppervlakkig in de groenvoorziening geïnfiltreerd. Ook wil de gemeente dat particulieren ook de daken en de verharding op hun perceel gaan afkoppelen.

De gemeente Roermond laat dit werk voorbereiden door een extern adviesbureau. Het adviesbureau krijgt als opdracht mee om vanaf het begin de bewoners te betrekken bij de werkzaamheden en de afkoppelmogelijkheden op particulier perceel. Roermond gaat gebruik maken van de diensten van Waterklaar.

Giel van Eck Watermanagement met Waterklaar op Rioneddag 2016

RioneddagWaterklaar neemt deel aan een van de de kennistafels van de Rioneddag. De rioneddag vindt plaats op 4 februari 2016 in het Beatrix Theater van de Jaarbeurs te Utrecht. Waterklaar wordt vertegenwoordigd door Wiel Pakbier van Waterschap Roer en Overmaas en Giel van Eck van Giel van Eck Watermanagement.