Stimuleringsregeling afkoppelen Limburg

2 miljoen voor Waterklaar maken particulier eigendom. Waterschap Peel en Maasvallei wil samen met gemeenten het afkoppelen van particuliere terreinen stimuleren en stelt hiervoor € 2 miljoen beschikbaar. Met deze bijdrage wil het waterschap gemeenten stimuleren het afkoppelen grootschaliger en met meer urgentie op te pakken. De stimuleringsregeling is een financiële aanvulling op de publiekscampagne ‘Waterklaar’, die de gezamenlijke overheden in Noord- en Midden-Limburg in 2014 startten.

Als burgers en bedrijven hun privéterreinen afkoppelen, doordat ze het regenwater opvangen op eigen terrein en beter hergebruiken, voorkomt dit veel problemen. Door regenwater af te koppelen wordt wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied verminderd, verdroging tegen gegaan, de waterkwaliteit verbeterd en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater – nu en in de toekomst – vergroot.

Voorzitter Waterschap Peel en Maasvallei Ger Driessen: “We hopen dat de gemeenten mee uitvoering willen geven aan het stimuleren van het afkoppelen van particulier eigendom en wij met deze regeling hun eigen afkoppelregeling versterken. Hiermee laten we zien dat het afkoppelen een verantwoordelijkheid is van iedereen, overheid én burgers. We kunnen door een gezamenlijke bijdrage maximaal resultaat halen. De komende maanden gaan we samen met gemeenten deze regeling handen en voeten geven.”

Publiekscampagne ‘Waterklaar’
In 2014 startte de overheidssamenwerking in de waterketen met de publiekscampagne Waterklaar. Doel hiervan om inwoners bewust te maken van het belang van goed waterbeheer, niet te veel en niet te weinig water, én de rol die ze daar zelf in kunnen vervullen. Diverse gemeenten hebben eigen stimuleringsregelingen voor afkoppelen en zetten de campagne in om straten en wijken ‘Waterklaar’ te maken. De waterschapsregeling is een extra stimulans om afkoppelen versneld en grootschaliger op te pakken.

Uitwerken regeling
Met de regeling wil het waterschap samen met de gemeenten burgers, bedrijven, woningbouwcoöperaties, burgergroeperingen zoals dorps- en wijkraden stimuleren om aan de slag te gaan hun verhard oppervlak af te koppelen. De regeling biedt een subsidiebedrag per afgekoppelde m2 en wordt verstrekt aan de betreffende gemeente die op haar beurt de bijdrage kan toekennen aan aanvragers. De burger en zijn beleving van de directe leefomgeving staan centraal in deze regeling.

Nut en noodzaak
Afkoppelen van regenwater op eigen terrein draagt ook bij aan een verbeteringen van de leefomgeving in bebouwd gebied. Meer water en groen biedt kansen voor stadsecologie, een mooiere wijk en heeft een verkoelend effect in de zomer.

Voor meer informatie over nut en noodzaak van afkoppelen zie de website http://www.waterklaar.nl. Deze website geeft praktische tips over hoe af te koppelen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *